۱۳۸۸ تیر ۱۲, جمعه

نخست

تصميم دارم وبلاگ نويسي را شروع كنم، پيش از اين جاهاي زيادي را امتحان كرده بودم و نوشته ام هر چند زياد ننوشته ام. دغدغه هاي روزانه و روزمره ام را اينجا خواهم نوشت و شايد مهم ترين خاصيتش اين باشد كه خودم را با نوشته هايم بهتر بشناسم. نوشته هايي كه بيشتر واكنشي است به آنچه از حوزه ي عمومي بر سر ما يا "من" مي رود يا بر من تحميل مي شود، نظرات و انتظاراتي است كه از يا درباره ي حوزه ي عمومي و يا كلي تر هرآن چه از من يا در من نيست دارم و منتشر مي كنم و يا شرح تجربياتي است كه در حوزه ي خصوصي از سر مي گذرانم و تمرين اين كه پيوندي برقرار كنم ميان من در خلوتم با من اي كه در جمع ديده مي شود ، پيوندي ميان قطب هايي كه من را به تسخير خود در مي آورند و دايم در كشمكش اند و حاصل اين كشكمش چيزي جز ابهام و پريشاني و تعليق وارگي براي من نيست، پيوندي بين خودآگاهي كه كم و بيش مي شناسم اش و ناخودآگاهي كه گهگاه از پس نشانه هايي خود را به من مي نماياند و تمريني براي كشف اين نشانه ها، و چنان كه پيداست عجيب نخواهد بود كه بيشترين بسامد را در اين ميان اين "من" داشته باشد، من جستجوگر و من سردرگم